Lue kuusi käytännön vinkkiä miten strateginen muutos kääntyy voitoksi

Transformaation johtaminen on kokopäivätyö ja sen vetäjäksi tarvitaan osaava tekijä. Onnistuminen edellyttää kattavan suunnitelman systemaattista toteutusta.

Yrityksen kilpailukyvyn ylläpitäminen usean vuoden tai vuosikymmenen ajan on erittäin vaikeaa. Monet tutkimukset (mm. McKinsey, John Kotter) osoittavat, että huipulla olevista yrityksistä vain kolmannes kykenee säilyttämään asemansa pidemmän aikaa ja mikä hälyttävintä, vielä harvempi onnistuu strategiansa muutoshankkeissa. Valitettavan usein yritykset unohtavat, että muutoksen johtaminen on kokopäivätyö kuten minkä tahansa funktion johtaminen. Jos tehtävä alistetaan avainhenkilön muutenkin täyden toimenkuvan jatkeeksi, kasvaa riski ajautua niiden yli 70 prosentin joukkoon yrityksiä, joiden strategian toteutus epäonnistuu ja kilpailukyky romahtaa.

Onnistumista lisää huomattavasti, jos transformaation johtamisessa huomioidaan kovien faktojen lisäksi organisaation ”pehmeämmät asiat”. Tässä muutama avainvinkki, miten strategian jalkauttaminen voi onnistua.

Pitkään menestyneiden yritysten yhteinen piirre on, että muutoksia johtaessa ne keskittyvät kovien asioiden (tulokset) johtamisen lisäksi pehmeisiin asioihin (kompetenssit, asenteet, motivointi ja kulttuuri).

1. Aseta innostavat tavoitteet

Jotta yrityksen strategialle pystyy asettamaan innostavat tavoitteet, pitää selvittää, mikä on yrityksen nykytila: asiakkaat, kilpailijat, ympäristö, talouden yleiset trendit, omistajan odotukset. Näiden selvitysten jälkeen on mahdollista asettaa SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) tavoitteet, jotka ovat haastavat ja samalla Innostavat. Tällaisten tavoitteiden löytäminen on helpompaa, jos tavoiteasetannan suunnitteluun osallistuu laajempi joukko esimiehiä.

2. Arvioi kompetenssit ja asenteet

Mitä ovat ne kriittiset kompetenssit, asenteet, motivaatiot, joita tarvitset saavuttaaksesi asettamasi strategiset tavoitteet. Älä tee pitkää listaa, yleensä 2-4 kriittisintä kompetenssia tai asennefaktoria riittää. Selvitä, löytyykö ne nykyisestä organisaatiosta tai ehditäänkö perinteisen rekrytoinnin keinoin hankkimaan niitä organisaation ulkopuolelta. Vaihtoehtoisesti vetäjäksi voi löytyä kokenut vuokrajohtaja.

3. Suunnittele muutosohjelma

Muutosohjelma on kokoelma erilaisia strategisia aloitteita/Strategic Initiatives (SI) tai Must Win Battleita (MWB), joissa on tekemisiä ja tavoitteita lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle tähtäimelle. Tekemiset ovat sekä radikaaleja uudistuksia että pieniä hienosäätöjä ja koskettavat yleensä sekä kasvua että tehostamista.

Muutosohjelman pitää sisältää edellä mainittujen lisäksi myös tekemisiä, joilla varmistat, että saavutat ne 2-4 muutosta kriittisiin kompetensseihin, asenteisiin ja motivaatioon. Nämä asiat pitävät yleensä sisällään seuraavat seikat: vakuuttavan tarinan kertominen muutoksesta, kannustimien luominen, tarvittavien taitojen rakentaminen ja sen varmistaminen, että johtajat näyttävät muutosten roolimallia.

4. Johda muutosprojektia

Strategisella muutoshankkeellasi pitää olla selkeä rakenne ja seuranta. Jokaisella SI’llä tai MWB’llä on oltava sponsori yrityksen johtoryhmässä. Varmista, että koko hankkeelle on nimetty henkilö, joka johtaa muutosprojektia, vastaa sen seurannasta ja raportoi sen edistymisestä. Hankkeen edistystä pitää seurata usealla tasolla: Saavutetaanko koko projektin ylätason tavoitteet, tehdäänkö projektissa listattuja tekemisiä aikataulussa ja budjetissa sekä saavutetaanko listatuille toimenpiteille asetetut tavoitteet. On tärkeätä, että mitataan myös muutoksia asenteisiin, kompetensseihin ja ihmisten sitoutumiseen.

Tälle kaikelle pitää rakentaa seurantatyökalu ja mittaristo, josta voidaan helposti seurata muutoksen edistymistä. Mittariston on syytä olla mahdollisimman monen käytössä soveltuvin osin.

Viestinnällä on keskeinen rooli: ei pelkästään siksi, että innostus hankkeen ympärillä säilyy, mutta myös siksi, että saamme organisaatiossa aikaan tarvittavat muutokset asenteissa, motivaatiossa ja lopulta yrityskulttuurissa.

5. Jatkuva kehittyminen osaksi yrityksen kulttuuria

Oikein johdettuna iso strateginen muutoshanke voi johtaa kulttuurin muuttumiseen yrityksessä. Saatat huomata, että olet kehittänyt yrityksen ongelmanratkaisukykyä, työskentelyjä yli organisaatiorajojen, kykyä aistia muutoksia ympäristössä ja nopeaa reagointia niihin, esimiestaitoja, palkitsemisen kohdentumista aiempaa tarkemmin kriittisiin tekemisiin sekä paljon muuta, joka auttaa yritystä pysymään jatkuvan muutoksen tahdissa.

6. Riittävä resurssointi

Monesti yritykset panostavat merkittävästi ulkoisiin resursseihin suunnitellessaan strategiaansa. On tärkeätä muistaa, että hyvinkin suunniteltu on vielä kokonaan tekemättä. Muista varmistaa, että sinulla on riittävät resurssit toteuttamaan mittavaa strategian muutoshanketta. Ota yhteyttä, niin kerron lisää, kuinka poolissamme olevat kokeneet johtajat voivat auttaa sinua varmistamaan hankkeesi onnistumisen.

Petri Kujala
Petri Kujala

Pysyvä interim vaihtoehtona hitaalle ja kalliille rekrytoinnille

Nyt yritys voi palkata avainrooliinsa vuokrajohtajan, joka toimii ilman rekrytointiviivettä interim-osaajana ennen kuin siirtyy "koeajan" jälkeen perinteiseen työsuhteeseen.

Lue lisää
Mika

Suomessa on osattava hyödyntää kokenutta osaamista nykyistä joustavammin

Paljon on puhuttu Suomen osaajapulasta. Samaan aikaan liian moni yli 50-vuotias kokenut huippuosaaja jää yrityksiltä ja yhteiskunnalta hukatuksi voimavaraksi.

Lue lisää
Samppa Seppälä

Oletko miettinyt, että rekrytointi on liian työlästä ja aikaa vievää?

Miten saada kokenut osaaja yrityksesi käyttöön ilman hidasta rekrytointiprosessia. Niin, että interim-vuokrajohtajan sopivuus on varmistettu huolellisesti.

Lue lisää
Petri Kujala

Miksi maksaisit läsnäolosta kun joustavat palvelusuhteet valtaavat alaa?

Moni työtehtävä on nykyään projektiluontoinen hanke. Kun perinteinen rekrytointi kestää pitkään ja on kallista, interim management tarjoaa välittömän ratkaisun.

Lue lisää
Mika